Marketing Manager

Marketing Halmstad, Sweden


Description

Marknadschefen är ansvarig för all lokal marknadsstrategi och aktiviteter för Trek och Bontrager på de svenska, finska och danska marknaderna. För Sverige gäller ansvaret även varumärket Electra. För att nå framgång kommer du, med hjälp av ett entusiastiskt team, behöva jobba över flera marknadsområden, i flera länder, för att nå utmanande tidsfrister. Rollen är mångsidig och kräver en sökande som kan göra flera saker samtidigt, hantera ärenden på språng och med självsäkerhet jobba med flera projekt på samma gång för att framgångsrikt nå uppsatta mål, både tids- och budgetmässigt.  

Ansvarsområden

 • Leda marknadsteamet med individuell coachning och måluppfyllnadsfokus
 • Planera och genomföra taktiska och strategiska marknadsaktiviteter för organisationen
 • Skapa och följa en årlig kostnadsbalanserad marknads- och kommunikationsplan per land, med fokus på att signifikant öka kännedom om de varumärken Trek jobbar med.
 • Jobba tätt tillsammans med övriga områden för att stötta sälj och affärsutvecklande aktiviteter
 • Identifiera viktiga event och utåtriktade proaktiva marknadsaktiviteter
 • Ha uppsikt över press och PR aktiviteter i varje land
 • Analysera marknadsaktiviteter för framtida planering
 • Jobba direkt med Digital Manager för att säkra att en ‘digital first’ approach implementeras i alla marknadsaktiviteter
 • Följa, analysera och rapportera om budget för alla marknader

Din profil

 • Positiv attityd, “can do” inställning
 • Dokumenterad ledarskap från marknad från minst 5 år
 • Erfarenhet att arbeta för ett A-varumärke med inriktning mot konsumentprodukter
 • Stor kunskap inom cykling
 • Stor datakunskap
 • Stor analytisk förmåga (problemlösning)
 • Kreativ, flexibel och noggrann
 • Stora färdigheter inom projektledning
 • Stor kommunikativ förmåga, både i skrift och ta. Kunskap inom flera språk fördel
 • Internationella resor och arbete över en del helger är en del av jobbet
 • “Hands on” mentalitet

Trek erbjuder:
En informell, utmanande och motiverande företagskultur där proaktivitet och initiativförmåga är uppskattat. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med entusiastiska kollegor, ansvar och oberoende. Vi kompenserar dig med marknadsmässig lön och övriga förmåner.

Marketing Manager - Sweden, Finland & Denmark

Reporting to Country Manager – Sweden, Finland & Denmark

The Marketing Manager is responsible for all local marketing strategy and activities for the Trek and Bontrager brands in the Sweden, Finland and Denmark markets.  For Sweden this also includes the Electra brand. Leading a team of enthusiastic marketers the successful candidate will need to work across multiple marketing disciplines, in multiple countries, to challenging deadlines.  The job role is diverse and calls for a candidate who is able to multitask, think on their feet and confidently work on a number of different projects at any one time, successfully hitting scheduled deadlines within budget.

Responsibilities

 • Lead the marketing team including individual coaching and goal setting
 • Plan and execute tactical and strategic marketing activities for the organisation
 • To produce and follow a fully costed annual marketing and communication plan per country – with a focus on significantly increasing the recognition and recall of the Trek and Bontrager brands
 • Work closely with key stakeholders to support sales and business development activities
 • Identify key events and conferences to attend and other proactive outreach marketing activities
 • Oversee the press & PR activities in each country
 • To analyse the effectiveness of marketing activities to inform future planning
 • Work directly with the Digital Manager to ensure a ‘digital first’ approach is implemented throughout all marketing activities
 • To track, analyse and report on the marketing budget for all markets

Requirements

 • Positive attitude, can do mentality
 • Strong proven marketing leadership skills for a minimum of 5 years
 • Experience in working for a consumer A-Brand
 • Strong knowledge of cycling
 • Strong computer literacy
 • Strong analytical skills (problem solving)
 • Creative, flexible and accurate
 • Strong project management skills
 • Strong written/verbal communications skills – multiple language skills a significant advantage
 • International travelling and working during some weekends will be part of the job
 • Hands on mentality

Trek offers:
An informal, challenging and motivating company culture, where initiative and pro-activity are appreciated. We provide you with a stimulating work environment with enthusiastic colleagues, responsibility and independence. We will compensate you with a competitive salary and benefits package.

We are an E-Verify employer.

For more information, please click on the following links:
E-Verify Participation Poster: English / Spanish
E-Verify Right to Work Poster: English | Spanish