Paralegal | Stażysta

Paralegal Warsaw, Poland


Description

PARALEGAL/ STAŻYSTA

Idealny kandydat

Student III-IV roku prawa na polskiej uczelni, znający bardzo dobrze j. angielski w mowie i w piśmie, z dobrymi wynikami w nauce, gotowy do nauki i pracy pod okiem najlepszych profesjonalistów. Studia na dodatkowym kierunku np. konomiczno-finansowym to atut. Minimalny tygodniowy wymiar zatrudnienia to 3 dni po 8 godzin. Grafik pracy studentów ustalamy w porozumieniu z nimi, biorąc pod uwagę ich zajęcia na uczelni i inne zobowiązania związane ze studiami.

Cel stażu

Nauka pod okiem wybitnych prawników – praktyków, rozwój, zdobywanie doświadczenia i nabywanie umiejętności, poznanie kultury pracy prawnika świadczącego usługi dla profesjonalnego biznesu w międzynarodowym środowisku. Najlepsi praktykanci, po ukończeniu studiów, mają szansę dołączyć do grona młodych prawników i kontynuować rozwój pod okiem przypisanego indywidualnie mentora.

Główne zadania stażysty

 • Przygotowywanie projektów pism, pełnomocnictw i wniosków związanych z obrotem prawnym
 • (pisma i wnioski do sądów rejestrowych, wnioski do urzędów skarbowych i urzędów administracji
 • publicznej, pisma do banków) oraz dokonywanie innych czynności związanych z nadawaniem tym
 • pismom toku urzędowego, a także pomoc techniczna przy przygotowywaniu dokumentów;
 • Przygotowywanie projektów pism i fragmentów umów;
 • Wyszukiwanie i analiza przepisów; przygotowywanie zestawień dotyczących zmian w stanie
 • prawnym; bieżące monitorowanie projektów ustaw i rozporządzeń; informowanie prawników o
 • planowanych i wprowadzanych zmianach w stanie prawnym;
 • Bieżące monitorowanie raportów bieżących spółek giełdowych będących klientami Kancelarii lub
 • pozostających w kręgu zainteresowania Prawników; przegląd i analiza publikacji prasowych pod
 • kątem wyszukiwania artykułów dotyczących problematyki wskazanej przez prawników;
 • Przegląd orzecznictwa i literatury w związku z wykonywaniem zleceń; bieżące śledzenie nowości
 • wydawniczych, informowanie prawników o nowych publikacjach;
 • Wizyty w sądach i urzędach administracji publicznej celem składania wniosków klientów
 • Kancelarii, monitorowanie bieżącego stanu rozpatrywanych spraw, uzyskiwania informacji;
 • Uczestnictwo w procesach badania spółek i nieruchomości (due diligence), przygotowaniu i
 • weryfikacji dokumentacji transakcyjnych.

Gdzie będzie odbywał się staż?

W siedzibie Kancelarii w budynku Centrum Giełdowe przy ulicy. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.

Ze względu na charakter pracy oraz wymogi poufności preferujemy pracę w biurze. W uzasadnionych przypadkach możemy rozważać czasową pracę zdalną.